شماره حساب های بانکی
برای خرید محصولات نیازی به مراجعه به بانک نیست!

شماره حساب

8410259030

«صاحب حساب»

شرکت آریاز بهگران کسب و کار

شماره کارت

6104337811239498

«صاحب حساب»

شرکت آریاز بهگران کسب و کار

شماره شبا

IR520120000000008410259030

«صاحب حساب»

شرکت آریاز بهگران کسب و کار