نگاهی به نقشه راه مفاهیم پایه در سیستم مدیریت عملکرد

ویرایش کنید

معرفی درس نگاهی به نقشه راه مفاهیم پایه در مدیریت عملکرد

درس نگاهی به نقشه راه مفاهیم پایه در مدیریت عملکرد  خلاصه ای از مفاهیمی که در بخش اول مدیریت عملکرد ارائه شده است را در یک نقشه منسجم ارائه می دهد. در ابتدای هر بخش، یک درس تحت عنوان تقشه راه قرار گرفته است تا نقشه سفر شما را در آن بخش تشریح کند. تماشای این درس به 10 دقیقه زمان نیاز دارد.

خلاصه درس نگاهی به نقشه راه مفاهیم پایه در مدیریت عملکرد

در درس نگاهی به نقشه راه مفاهیم پایه در مدیریت عملکرد  ابتدا  دروس بخش اول معرفی شده سپس  نکاتی را که باید در هر درس مد نظر داشته باشید برای شما بیان می شود.

کاربرد درس نگاهی به نقشه راه مفاهیم پایه در مدیریت عملکرد

اگر بخواهید بر دروس این بخش مسلط شوید؛ قطعا دانستن نقشه راه می تواند پیش زمینه فکری شما را برای این هدف مهم فراهم کند.

ویرایش کنید
ویرایش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

 • معرفی دوره
 • مفاهیم  پایه در سیستم مدیریت عملکرد
  • آناتومی پست
  • کالبد شکافی عملکرد سازمان
  • ترکیب سطوح عملکرد سازمان
  • رویکرد سیستمی
  • زاویه دید در سیستم ها
  • پارادوکس توسعه سیستم ها در سازمان
  • طراحی سیستم ها با متد SDLC
  • مدیریت عملکرد  با رویکرد SDLC
 •  امکان سنجی توان سازمان در استقرار سیستم مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه  امکان سنجی توان سازمان در استقرار سیستم مدیریت عملکرد
  • تعیین الگوی پدیدآورنده نظام مدیریت عملکرد سازمان
  • تحلیل الگوی پدیدآورنده نظام مدیریت عملکرد سازمان
  • اجزای گزارش امکان سنجی
  • روش فرموله شدن مساله در مدیریت عملکرد
  • تعیین دامنه در مدیریت عملکرد
  • هدف یابی برای سیستم مدیریت عملکرد
  • روش های دستیابی به سیستم مدیریت عملکرد در سازمان
  • تحلیل هزینه/فایده روش های دستیابی سیستم مدیریت عملکرد
  • سازماندهی نیروی انسانی در سازمان برای مدیریت عملکرد
  • اثر دومینویی در سیستم مدیریت عملکرد
  • امکان یابی در مدیریت عملکرد!
  • ترسیم نمودار سطح صفر سیستم مدیریت عملکرد
  • برنامه زمان بندی کلی استقرار سیستم مدیریت عملکرد
  • تدوین گزارش امکان سنجی سیستم مدیریت عملکرد
 • اسکن سازمان از منظر مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه اسکن سازمان از منظر مدیریت عملکرد
  • نقشه زنجیره ارزش سازمانی
  • بوم مدل کسب و کار
  • ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمانی
  • ماتریس تشکیلات سازمانی
  • ماتریس ارتباطی مشاغل 
  • ماتریس اطلاعات جامع کارکنان
  • ماتریس کدهای رفتاری
  • ماتریس اهداف سازمانی
  • تدوین گزارش اسکن سازمان
 • ارزیابی وضع موجود سیستم مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه ارزیابی وضع موجود سیستم مدیریت عملکرد 
  • معرفی مدل سه شاخگی
  • منطق قدرتمند رادار
  • محاسبه میزان بلوغ فرایند مدیریت عملکرد
  • استخراج  ادارک سازمانی از مدیریت عملکرد 
  • تحلیل کیفی ادارک سازمانی
  • تحلیل کمی ادراک سازمانی
  • ترسیم نمودار علت و معلول
  • ارزیابی محیط مدیریت عملکرد
  • تدوین گزارش ارزیابی وضع موجود  
 • طراحی وضع مطلوب سیستم مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه طراحی وضع مطلوب سیستم مدیریت عملکرد
  • مدلسازی انتظارات ذینفعان
  • طراحی راهکار برای عارضه ها و انتظارات
  • نقشه سیستمی راهکارها
  • تهیه نقشه علت و معلول
  • تعیین دامنه نفوذ
  • تعیین CSF سیستم مدیریت عملکرد
  • تدوین وضع مطلوب شاخه ساختاری
  • تدوین وضع مطلوب شاخه محیطی
  • تدوین منشور سیستم مدیریت عملکرد
 • شناسایی زمینه های عملکردی مشاغل
  • نگاهی بر نقشه راه زمینه های عملکردی مشاغل
  • معماری عملکرد
  • احصا حیطه نتیجه ای (سازمان)
  • احصا حیطه نتیجه ای (مشتریان)
  • احصا حیطه نتیجه ای (شغل)
  • مدلسازی حیطه نتیجه ای
  • مدلسازی حیطه فرایندی
  • مدلسازی حیطه رفتاری
  • طراحی نقشه حیطه عملکرد شغلی
  • اولویت بندی عوامل عملکردی شغل
 • طراحی شاخص های عملکردی
  • مروری بر نقشه راه طراحی شاخص های عملکردی
  • فرمول چهارگانه طراحی شاخص
  • نقشه انفجاری شاخص
  • تدوین نیمرخ شاخص
  • تحلیل اثربخشی شاخص
  • انتخاب شاخص هدف 
  • تخصیص امتیاز به شاخص ها
  • ساخت ابزار برای شاخص های هدف
  • طراحی نظام پردازش اطلاعات شاخص
  • طراحی چارچوب هدفگذاری شاخص ها
 • طراحی مکانیزم‏ های مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه طراحی مکانیزم های مدیریت عملکرد
  • مکانیزم بازنگری شاخص
  • مکانیزم هدف گذاری 
  • مکانیزم هدایت و مربی گری 
  • مکانیزم بازخورد میان دوره
  • مکانیزم محاسبه امتیاز و کارنامه عملکرد
  • مکانیزم مدیریت اعتراضات
  • مکانیزم بازخورد پایان دوره 
  • مکانیزیم رسیدگی به صلاحیت ها و تخلفات
  • طراحی تقویم مدیریت عملکرد
  • طراحی انوع گزارش های تحلیلی در مدیریت عملکرد
  • روش اجرایی و دستورالعمل مدیریت عملکرد
 • طراحی و سازماندهی تشکیلات اجرایی مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه طراحی و سازماندهی تشکیلات اجرایی مدیریت عملکرد
  • راهبری سیستم مدیریت عملکرد
  • وظایف راهبر سیستم مدیریت عملکرد
  • راهبری مکانیزم مدیریت اعتراضات
  • وظایف و صلاحیت های راهبر مکانیزم مدیریت اعتراضات
  • راهبری ارزیابان
  • وظایف و صلاحیت های ارزیابان
  • راهبری مدیران و مربیان
  • وظایف و صلاحیت های  مدیران و مربیان
  • طراحی نظام ارتباطات مدیریت عملکرد
  • نقش متخصصین منابع انسانی در سیستم مدیریت عملکرد
 • طراحی همسویی افقی سیستم مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه طراحی ارتباطات بیرونی سیستم مدیریت عملکرد
  • طراحی نظام مدیریت استعداد 
  • طراحی نظام پاداش مالی(سیستم جبران خدمات)
  • طراحی نظام قدردانی( گیمیفیکیشن)
  • طراحی IDP 
  • نظام مسیر شغلی کارکنان
  • نظام حفظ و نگهداشت 
  • نظام جذب و استخدام
  • کانون های ارزیابی و توسعه
 • طراحی همسویی عمودی سیستم مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه طراحی همسویی عمودی سیستم مدیریت عملکرد
  • محیط نزدیک و دور سیستم مدیریت عملکرد
  • سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت توسعه کسب و کار
  • سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت مالی و سرمایه گذاری
  • سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت فناوری اطلاعات
  • سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت فروش و بازاریابی
  • سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت زنجیره تامین
  • درس سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت تولید/خدمت
  • سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت فرآیندها
  • سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت سازمان
 • اجرای پایلوت سیستم مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه اجرای پایلوت سیستم مدیریت عملکرد
  • روش انتخاب گروه پایلوت
  • روش ایجاد زیرساخت فنی اجرا
  • روش اجرا زیرساخت انسانی
  • روش اجرای زیرساخت ارتباطی
  • اجرای پایلوت
  • تحلیل اطلاعات حاصل از اجرای پایلوت
 • اجرای سیستم مدیریت عملکرد در کل سازمان
  • نگاهی به نقشه راه اجرای سیستم مدیریت عملکرد در تمام بخش های سازمان
  • نمونه اجرای واقعی: اجرای یک دوره مدیریت عملکرد در یک سازمان واقعی (1)
  • نمونه اجرای واقعی: اجرای یک دوره مدیریت عملکرد در یک سازمان واقعی (2)
  • نمونه اجرای واقعی: اجرای یک دوره مدیریت عملکرد در یک سازمان واقعی (3)
  • نمونه اجرای واقعی: اجرای یک دوره مدیریت عملکرد در یک سازمان واقعی (4)
  • نمونه اجرای واقعی: اجرای یک دوره مدیریت عملکرد در یک سازمان واقعی (5)
 • ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد
  • نگاهی به نقشه راه ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد
  • طراحی سیستم ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد
  • طراحی شاخص‏ های ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد
  • طراحی مکانیزم های ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد
  • ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد در عمل
  • شناسایی انحرافات و روش برخورد با آن
 • رفع مشکلات اجرایی سیستم مدیریت عملکرد 
  • نگاهی به نقشه راه مشکلات اجرایی سیستم  مدیریت عملکرد 
  • مشکلات اجرای سیستم مدیریت عملکرد  در مرحله طرحی و روش های حل آن
  • مشکلات اجرای سیستم مدیریت عملکرد در مرحله پایلوت و روش های حل آن
  • مشکلات اجرای سیستم مدیریت عملکرد در مرحله اجرا و روش های حل آن
  • مشکلات اجرای سیستم مدیریت عملکرد در مرحله پس از  اجرا و روش های حل آن
 • مدل های رایج ارزیابی عملکرد و یکپارچی سازی آن با SDLC
  • نگاهی به نقشه راه مدل های رایج ارزیابی عملکرد و یکپارچی سازی آن با SDLC 
  • فرایند ارزیابی 360 درجه
  • بررسی کیس واقعی اجرای ارزیابی 360 درجه
  • چه زمانی از ارزیابی 360 درجه استفاده کنیم؟
  • فرایند OKR
  • بررسی کیس واقعی اجرای ارزیابی به روش OKR
  • چه زمانی از OKR استفاده کنیم؟
  • ترکیب مدل های ارزیابی در چارچوب SDLC
 • مدیریت عملکرد در وقت اضافه
  • نگاهی به نقشه راه مدیریت عملکرد در وقت اضافه
  • کاربرد گیمیفیکیشن در مدیریت عملکرد
  • بررسی نرم افزارهای موجود سیستم مدیریت عملکرد
  • مدیریت پروژه های مدیریت عملکرد در سازمان
 • سخن پایانی
  • بعد از این آموزش چه کار کنم؟
 • درس های تکمیلی
  • نگاهی به نقشه راه درس های تکمیلی
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 1]